پنجشنبه 31 خرداد 1397 - 06 شوال 1439
جستجو :
  تاریخچه


به دنبال اجرای برنامه کشوری امنیت غذا و تغذیه که استان آذربایجان شرقی به عنوان یکی از دو استان پایلوت این برنامه انتخاب شده بود و عملکرد موفق تیم اجرایی این برنامه در آذربایجان شرقی که منجر به ایجاد ساختارهای مهم کشوری از جمله شورای عالی سلامت و امنیت غذا و تغذیه زیر نظر رئیس جمهور گردید و بعد از پایان این برنامه برای حفظ پتانسیل و توان بالای انسانی و علمی ایجاد شده به تاسیس مرکز تحقیقات علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز اقدام شد. موافقت اصولی این مرکز در تاریخ 8/11/1384و به دنبال آن موافقت قطعی در تاریخ 6/4/1388 به تصویب شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی رسید .