سه شنبه 29 خرداد 1397 -
جستجو :
 
امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
  اساسنامه


اساسنامه مركز تحقي
قات علوم تغذيه‌

ماده 1- به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتي درماني و به موجب اين اساسنامه مركز تحقيقات علوم تغذيه  كه در اين اساسنامه "مركز تحقيقات" ناميده مي شود. براي تامين اهداف زير مورد موافقت اصولي قرار گرفت.

ماده 2- اهداف:

1-  توسعه و به كارگيري دانش بشري در زمينه علوم تغذيه به منظور تامين امنيت غذا و تغذیه با:

الف ـ بهبود دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذا

ب ـ ارتقاء فرهنگ و سواد تغذيه‌اي

ج ـ بهبود بهداشت و ایمنی مواد غذایی

دـ پيشگيري و درمان بيماري‌های ناشی از سوءتغذیه  

2-  انجام پژوهش‌هاي بنيادي و باليني در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني كشور به منظور جوابگويي به نيازهاي جامعه اسلامي   

3-  جمع آوري، تنظيم و طبقه بندي اسناد، مقالات و مدارك مربوطه و انتشار آنها

4-  تربيت نيروي انساني محقق در زمينه هاي نامبرده در بند 1

5-  ترغيب، تشويق و بكارگيري محققين

6-  كوشش در جلب توجه و همكاري مراكز تحقيقاتي و اجرائي مربوطه در داخل كشور 

7-  همكاري علمي با مراكز تحقيقاتي و آموزشي ساير كشورها و سازمان هاي بين المللي با رعايت قوانين و مقررات دولت جمهوري اسلامي ايران

ماده 3- ارگان مركز عبارتند از:

 الف: شوراي‌عالي

ب: رئيس مركز

ماده 4- اعضاء شوراي‌عالي مركز عبارتند از:

1-   رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

2-   معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

3-   معاون امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

4-   رئيس مركز

5-   سه نفر از اعضاء هيات علمي مركز با پيشنهاد رئيس مركز و تائيد رئيس دانشگاه

ماده 5- وظایف شوراي‌عالي مركز به شرح زير مي‌باشد:

1-    تصويب خط مشي پژوهشي مركز

2-    تصويب طرح‌هاي همكاري با ساير دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي پژوهشي داخل و خارج كشور و سازمان‌هاي بين‌المللي مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

3-    بررسي و تصويب گزارش سالانه فعاليت هاي مركز

4-    بررسي و تصويب بودجه سالانه مركز در محدوده اعتبارات تخصيصي و با رعايت ضوابط قانوني

5-    تصويب دستورالعمل‌هاي مربوط به امور داخلي شورای عالي و دستورالعمل‌هاي اجرایي مركز تحقيقات

6-    پيشنهاد سازمان و تشكيلات مركز

تبصره: مصوبات شوراي‌عالي مركز براساس سياست‌ها و خط مشی‌ها و هماهنگي با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.

ماده6- رئيس مركز به پيشنهاد شوراي‌عالي مركز و حكم رئيس دانشگاه علوم پزشكي هر چهار سال يك‌بار منصوب مي‌گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.

ماده 7- وظائف رئيس مركز:   

رئيس مركز بالاترين مقام اجرایي مركز است و در حدود ضوابط قانوني و مصوبات شوراي‌عالي جهت اجراي وظايف و امور محوله اقدام مي نمايد.

ماده 8- اعضاء مركز: مركز داراي دو نوع عضو به شرح زير است:

الف: اعضای پيوسته: كه اعضای هيات علمي و كارشناسان تمام وقت مركز هستند.

ب: اعضای وابسته: كه اعضای هيات علمي ساير گروه‌هاي دانشگاه علوم پزشكي و يا ساير دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي عالي هستنتد.

ماده 9- منابع مالي مركز:

الف: در آمدهاي حاصله از خدمات مركز طبق ضوابط قانوني

ب: كمك و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي

ج: اعتبارات دولتي در صورت تخصيص

 با توجه به مصوبه مورخ 30/2/81 شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ، اين اساسنامه در 9 ماده و يك تبصره به تصويب رسيد.

بديهي است در صورتي‌كه طبق ضوابط دستورالعمل اجرايي نحوه اخذ مجوز تاسيس مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي (دولتي ـ غيردولتي) و نحوه ارزشيابي آنها مصوب 30/2/81 شوراي گسترش دانشگاه‌ها، مركز مذكور در مهلت پيش‌بيني شده، موفق به اخذ موافقت نهايي نگرديد. اين اساسنامه بی‌اثر خواهد شد.